Kapistahan ng Pagbabagong Buhay ni Apostol San Pablo

Mahal na San Pablo, Guro ng mga Hentil, boung giliw mong patnubayan ang aming bayang Pilipinas at kaming mamamayang Pilipino


Pinagkalooban ka ng Diyos ng Malaking pusong sapat upang tanggapin at yakapin ang lahat ng mga lahi sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan.


Ngayon, mula sa langit, nawa'y himukin ka ng pagmamahal ni Kristo na tanglawan ang lahat ng tao ng liwanag ng Ebanghelyo at itatag ang kaharian ng pag=ibig.


Pukawin mo ang mga bokasyon dito sa aming bansa, patatagin mo kaming mga naglilingkod sa Ebanghelyo. Itulot mong maging masunusrin ang puso ng mamamayang Pilipino sa Banal na Guro.


Nawa'y laging matagpuan ng aming bansa kay Kristo ang daan, ang katotohanan, ang buhay.


Katulad mo, O san Pablo, mawa'y maging ilaw din sa boung mundo ang mahal naming bayan, at lagi niyang hanapin ang kaharian at katarungan ngf Diyos.


Banal na Apostol, tanglawan mo, aliwin at pagpalain laming lahat at ang aming bayan. AMEN!Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol


Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki’t babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan.


“Magtatanghaling-tapat noon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, ‘Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig?’ Ako’y sumagot, ‘Sino po kayo, Panginoon?’ ‘Ako’y si Hesus na taga-Nazaret na iyong pinag-uusig,’ tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ‘Ano po ang gagawin ko, Panginoon?’ Ang tugon sa aki’y, ‘Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.’ Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya’t ako’y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco.


“May isang lalaki sa Damasco na ang pangala’y Ananias. Siya’y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa Kautusan, at iginagalang ng mga Judiong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, ‘Kapatid na Saulo, makakakita ka na.’ Noon di’y nanauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, ‘Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang Banal na Lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.’”


Ang Salita ng Diyos.

4 views0 comments